'; else echo ''; ?>

HYZMAT AL
birsalymdan siziň üçin ýüklener...

Egerde ýüklemek wagty bilen tamamlanmasa
sahypany täzeläň

Nagyş mebel

Mebel


Aşgabat, Galkynyş köç, (Atabaýew) WDNH söwda merkezi

Biz barada

Siz amatly bahadan ýokary hilli mebelleri satyn almak isleýäňizmi? Onda Siz dogry dükany saýlapsyňyz. Biziň katalogymyzda amatly bahaly mebelleriň dürli stildäki görnüşlerinden, reňklerinden ybaratdyr. Harytlaryň pugtalygy, berkligi, köpdürli funksional bolmagy bilen Sizi begendirer. Biz ýylyň dowamynda mebelleri satuwa çykaryp başladyk. Gysga wagtyň içinde kesgitlenen standarta laýyk gelýän ýokary hilli mebelleri öndürýän iň uly kärhanalar bilen iş salşyp başardyk.