'; else echo ''; ?>

HYZMAT AL
birsalymdan siziň üçin ýüklener...

Egerde ýüklemek wagty bilen tamamlanmasa
sahypany täzeläň

Rahat öý

Interýer we dekor


Aşgabat, Baryp gurnap berýäs

Biz barada

Häzirki döwürde rulon perdelerini islendik otaglarda bezeg ýa-da goraýjy hökmünde ulanmak has hem meşhur boldy. Otaglaryňyza gabat gelýän perdeler interýeriň bezegi bolup, gün şöhlesinden hem gorar. Gündiz-gije interýer üçin perdeler Rulon perdeleriň “gündiz-gije” görnüşi myhman otagy üçin juda oňat bezegi bolar. Bu perdelerde ýagtylandyryjy we ýagty şöhlenendiriji görnüşlerinden ybaratdyr. Galyň we aýdyn çyzykly perdeler, otagyň içini garaňkyladyp ýa-da ýagtyldyp biler. Ýagtynyň düşmegi perdeleriň görnüşleriniň üýtgemegine getirýär. Ýönekeý we rulonly perdeleriň utgaşmagy Myhman otaglarynda aýnalaryň bezegine galyň matadan dikilen perdeler hem otagda rahatlyk döreder. Diwarlaryň reňkine görä saýlanan perdeler otagy has hem ajaýyp görnüşine getirer. Goşmaça perdelerde ajaýyp dürli görnüşli suratlaryň we nagyşlaryň bolmagy has hem gözelleşdirýär. Aýratynam, myhman otaglarynda islendik görnüşde bolan rulon perdeleriniň üstünden galyň tuty asyp bolar.