'; else echo ''; ?>

HYZMAT AL
birsalymdan siziň üçin ýüklener...

Egerde ýüklemek wagty bilen tamamlanmasa
sahypany täzeläň

Anyk teklip

Abatlaýyş


Ahal, Akbugdaý etr., ''Senagat zolagynyň'' zergär köç., 3-nji jaýy

Biz barada

“Anyk teklip” ýokary tehnologik kärhanasy bolup, witražyň gurluşy, fasadlaryň aýnalaşdyrylmagy, aýnalaryň we gapylaryň montažy, perillalaryň we panellaryň ýygyndysynyň hyzmatlaryny hödürleýär. “Anyk teklip” birleşiginde bu güne çenli eýýäm tehniki işleri, ýagny gurluşyk serişdesinde aýnanyň birikdirilmegi, elektrik gurallary, başga-da aýnanyň berkidilmeginiň her dürli görnüşlerini öndürilmegi ýola