'; else echo ''; ?>

HYZMAT AL
birsalymdan siziň üçin ýüklener...

Egerde ýüklemek wagty bilen tamamlanmasa
sahypany täzeläň

Ussat kömekçi

Awtoserwislar


Aşgabat, 1916 köç. (Baba Annanow) 104. "Köpetdag LADA"

Biz barada

“Ussat kömekçi” awtomerkezi amatly bahadan gysga wagtyň içinde awtoulagaňyzy öňki durkuna getirip berer. Täze nemis tehnologiýa enjamlary bilen üpjün edilen awtomerkezi, hat-da hyzmatlar iň tejribeli tankytçynyň hem göwnünden turar! Geliň, özüňiz göz ýetiriň! Awtoulagyň kuzow böleginiň ýemşeren ýerini lak we boýagyna zyýansyz bejergi; Öň tarapdaky aýna çaýryklygyň we döwükligiň bejergisi; Awtoulag salonynyň bejergisi: ýyrtylan, ýanan, kožanyň ýüziniň sürtülenligi we jaýryklygy, welýur we winil detallary; Lowurdysyny amala aşyrýan ulgam aýnanyň çyzyklaryny, örtükligini we başga dürli sürtükleri ýok edýär.